Gdpr hasselt

GDPR Hasselt: Europese bescherming van persoonsgegevens

De GDPR Hasselt is een europese wet die de privacy van de mens versterken. De GDPR wetgeving gaat verder in op de Belgische privacywet. In deze wet vind je ook heel veel belangrijke informatie in verband met het gebruik en het opslaan van de gegevens van de burgers. Zoals u al weet gelden vanaf 25 mei 2018 de nieuwe Europese regels met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. De Europese regels worden ook wel de GDPR-regelgeving ( General Data Protection Regulation oftewel AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming genoemd.

Is GDPR hetzelfde als recht op privacy?

Het is niet zo dat GDPR een onderdeel is van het recht op privacy. Privacy gaat om het beschermen van de privésfeer. Dit strekt zich uit over verschillende onderwerpen zoals de woning van een persoon die beschermd wordt zodat de politie je woning niet mag betreden zonder een huiszoekingsbevel. Mails en post van burgers worden ook beschermd zodat niemand het recht heeft om deze te lezen.

Recht op privacy heeft meer te maken met de karaktereigenschappen van een persoon en ook het recht op je reputatie bijvoorbeeld. Deze kan je ook raadplegen in de Grondwet.

Het recht op privacy heb je ook bij de vrijheid van meningsuiting of het recht op geloofsovertuiging. Het recht op privacy omvat de scheiding tussen de publieke- en de privésfeer.

Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Het EVRM bestaat reeds sinds de jaren ’50 van de vorige eeuw en werd er sinds de jaren ’70 de bescherming van persoonlijke informatie aan toegevoegd. Dit komt door de opkomst van het internet waardoor men specifieke databases kon creëren. De nieuwe regels voor het opslaan van persoonlijke data was initieel bedoeld voor de opslag van algemene persoonsgegevens. Dit was niet van toepassing voor gevoelige of bijzondere persoonsgegevens.

Gegevens waardoor een persoon identificeerbaar is kunnen vervat zijn in persoonlijke bezittingen zoals een motor, een auto of een hond. Op die manier kan men zich een beeld vormen over de persoon waarover men informatie wil vergaren. Elk gegeven is hier echter losstaand van de andere gegevens waardoor deze onder het recht op privacy vallen.

Gegevensbeschermingsrecht

De bedoeling van gegevensbescherming houdt in dat men niet meer gegevens mag verzamelen die nodig zijn. De gegevens mogen wij niet langer bewaren als nodig is. Ondernemingen moeten zorgen dat de gegevens in een veilige omgeving worden bewaard en dat alles op een transparante manier wordt verwerkt. Deze regels worden ook wel de Fair Information Principles genoemd. Deze principes voor eerlijke informatie wijzen erop dat een persoon of een verantwoordelijke van een organisatie zich juist en eerlijk gedraagt bij de verwerking van persoonsgegevens.

Naast het recht op privacy heeft de Europese Unie een apart recht op gegevensbescherming opgenomen in de verklaring van de grondrechten. Zo is er een aparte doctrine uitgebracht rond de eeuwwisseling in het Handvest voor de Grondrechten van de Europese Unie voor de bescherming van persoonsgegevens. De GDPR of AVG is een verdere uitwerking van het beschermingsrecht op privacy in de Europese Unie.

Waarom GDPR in Hasselt?

GDPR in Hasselt betreft een wet waarvan je best de inhoud kent zodat je dit kan toepassen op je organisatie. GDPR toepassen in Hasselt zorgt ervoor dat je verschillende problemen kan voorkomen zoals;

  • Een beëindiging van samenwerking: Het is belangrijk om met zekerheid te weten dat partners met wie je samenwerkt, zich ook aan de GDPR houden. Dit komt omdat er een verdeling van verantwoordelijkheid bestaat bij de verwerking van persoonsgegevens te Hasselt. Het fout verwerken kan leiden tot een boete  en beëindiging van de samenwerking;
  • Ontevreden klanten: Klanten zijn zich meer en meer bewust van hun rechten en houden rekening met het kiezen van organisaties. Klanten in Hasselt weten goed welke rechten ze hebben om in te roepen bij een verkeerde verwerking van persoonsgegevens en als je als organisatie niet in regel bent met de GDPR, kan dit schade berokkenen;
  • Geen goed informatieveiligheidssysteem: Het is belangrijk om je gegevens veilig op te slaan en veilig te beheren omdat niemand wil dat derden toegang krijgen tot kritische informatie. Een organisatie moet hiervoor een informatieveiligheidssysteem installeren waarbij een verantwoordelijke wordt aangesteld;
  • Boetes en sancties: Als personen vinden dat hun rechten worden geschonden, dan kunnen zij een klacht neerleggen bij de overheid. Boetes kunnen oplopen tot wel 20 miljoen Euro of 4% van de jaaromzet van je organisatie.

Datalek

Een datalek kan een serieuze deuk in de reputatie van je organisatie voortbrengen. Het is van groot belang om je aan de regels van de GDPR of AVG te houden waardoor je steeds een positieve uitstraling hebt. Een datalek ontstaat meestal door een menselijke fout. Het kan zijn dat men zijn laptop vergeet in een horecazaak te Hasselt en dat gegevens kunnen uitgelezen worden door een derde of een personeelslid die vertrekt met interne informatie;

 

U kan ook altijd een consulent raadplegen -> Raadpleeg een consulent

Contact

    Heeft u vragen of opmerkingen? Gebruik dit formulier!