Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Algemene bepalingen

1.1. Deze verkoopsvoorwaarden zijn van kracht vanaf de ondertekening door de klant van een overeenkomst tot de begeleiding van een GDPR-dossier, het opstellen van een handboek voor GDPR of diensten uitgevoerd door GDPRbegeleiding, het aanvaarden van een factuur, het bevestigen van een opdracht via e-mail, de ondertekening van een offerte, … zonder dat deze opsomming limitatief is.
1.2. Alle vroegere mondelinge of schriftelijke afspraken en overeenkomsten met betrekking tot deze verkoopsvoorwaarden, worden als nietig beschouwd en vervangen door de voorwaarden hierin vermeld.
1.3. De overeenkomst wordt aangegaan op basis van de prijzen en tarieven geldig op de datum van ondertekening van de overeenkomst, datum van de factuur, offerte of bevestiging van de opdracht via e-mail
1.4. Wanneer een prijsofferte ondertekend wordt door de klant, wordt een volledige en rechtsgeldige overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen.
1.5. Pas na deze ondertekening of desgevallend na ondertekening van de verkoopovereenkomst en betaling van het overeengekomen voorschot dient GDPRbegeleiding tot uitvoering van de overeenkomst over te gaan onder de modaliteiten zoals verder bepaald.

2. Begeleiding in de GDPR

2.1. De diensten van GDPRbegeleiding bestaan hierin dat ondernemingen en/of organisaties begeleid worden voor het opmaken van een GDPR-handboek, zowel online als offline, een ondersteuning biedt bij veelzijdige vragen ivm de privacywetgeving en als contactpersoon kan fungeren tussen de klant en de autoriteiten.
2.2. Voor alle prestaties met betrekking tot GDPRbegeleiding van bovenvermelde website wordt een vast uurtarief aangerekend van 75 €/u (excl. BTW), gebaseerd op het werkelijke aantal gepresteerde werkuren. Dit is niet van toepassing op prijsoffertes of indien er een forfaitaire prijs werd overeengekomen. Dit is eveneens niet van toepassing indien de klant een onderhoudscontract heeft afgesloten.
Wanneer een forfaitaire prijs werd overeengekomen zullen de bijkomende werken, d.w.z. werken uitgevoerd bovenop de voorafgaandelijk vastgestelde opdracht, steeds worden uitgevoerd aan de uur prijs en tariefprijs van 75 € per uur (excl. BTW). De bijkomende werken worden bewezen door de loutere uitvoering ervan.
2.4. Bij ondertekening van een bestelbon of overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zal het volledige verschuldigde bedrag worden gefactureerd.

3. Duur en beëindiging

3.1 Een overeenkomst tussen GDPRbegeleiding en de klant voor een dossierbegeleiding kent een minimale looptijd van 3 jaar, ingaande op datum van ondertekening van de overeenkomst.. Opzeg is mogelijk via aangetekend schrijven, 6 maanden voor het verstrijken van de eerste 3-jarige periode. Indien deze opzeg laattijdig gebeurt, zal deze pas aanzien worden als een opzeg voor het volgend jaar. Indien er geen opzeg wordt betekend, wordt de begeleiding en monitoring telkens stilzwijgend verlengd voor de duur van één jaar.
3.2 GDPRbegeleiding heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien :
a) De klant zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met GDPRbegeleiding gesloten overeenkomst inclusief de bijbehorende verkoopsvoorwaarden. Hierbij kan o.m. verwezen worden naar laattijdige betalingen, het niet (tijdig) bezorgen van gevraagde gegevens, geen transparantie en medewerking,…
b) De klant in staat van faillissement is verklaard. De klant heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.
c) Blijkt dat de klant zich niet houdt aan de “Fair Information Principles” is GDPRbegeleiding gerechtigd de samenwerking te beëindigen, het online dossier offline te plaatsten dit zelfs zonder uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke instanties.

C. ALGEMEEN

1. Copyright

Alle door GDPRbegeleiding verstrekte producten en diensten mogen zonder de uitdrukkelijke toestemming van GDPRbegeleiding niet worden bewerkt of verwerkt in andere ondernemingen of organisaties dan de onderneming of organisatie waarvoor de diensten oorspronkelijk geleverd zijn. Tussenkomst van een afgevaardigde voor de privacy in een onderneming of organisatie is slechts toegestaan wanneer de door GDPRbegeleiding vervaardigde informatie en tools worden gebruikt zoals deze worden aangeleverd tijdens de begeleiding zelf en waarvoor het contract werd aangegaan.
De door GDPRbegeleiding verstrekte templates,tools concepten of model-ontwerpen blijven eigendom van GDPRbegeleiding, mogen niet gedupliceerd worden voor andere doeleinden als deze voor de onderneming of organisatie die de overeenkomst is aangegaan..
GDPRbegeleiding behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht..
GDPRbegeleiding behoudt zich het recht om geleverde diensten ten aller tijden als referentie aan derden op te geven tenzij anders overeen gekomen.

2. Uitvoering van de overeenkomst

GDPRbegeleiding zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft GDPRbegeleiding het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden die als DPO werken in onderaanneming.
De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan GDPRbegeleiding aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan GDPRbegeleiding worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst nodige gegevens niet tijdig aan GDPRbegeleiding zijn verstrekt, heeft GDPRbegeleiding het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de klant in rekening te brengen.
GDPRbegeleiding is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan omdat GDPRbegeleiding zich heeft gebaseerd op door de klant verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in meerdere fasen zal worden uitgevoerd, kan GDPRbegeleiding de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten tot dat de klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
De klant vrijwaart GDPRbegeleiding voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.

3. Begeleiding en monitoring

De termijn voor begeleiding en de jaarlijkse monitoring zijn bindend voor 3 opeenvolgende jaren zonder enige verbintenis vanwege GDPRbegeleiding. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, kan de niet naleving ervan nooit aanleiding geven tot schadevergoeding.

4.Wanbetaling, schorsing en beëindiging

4.1. Elke klacht in verband met een factuur of met gefactureerde werken dient met een aangetekend schrijven te worden gedaan binnen de vijf dagen na de verzending van de factuur en dit op straffe van onontvankelijkheid.
Indien een factuur niet binnen de vervaltermijn betaald is, wordt een herinnering opgestuurd. Administratieve kosten kunnen hiervoor aangerekend worden met een minimum van 20 euro.
Minstens zal iedere factuur die niet tijdig betaald is verhoogd worden met 10% of met een minimumbedrag van 250 euro.
4.2. Indien een betalingsherinnering zonder gevolg blijft, zal GDPRbegeleiding daarenboven alle lopende diensten opschorten tot volledige betaling van alle uitstaande saldi. Deze schorsing doet geen afbreuk aan het recht om volledige betaling van alle uitstaande bedragen te eisen. Deze schorsing kan onder geen enkel beding aanleiding geven tot gerechtelijke vorderingen (schadevergoedingen,…) vanwege de klant.
4.3. Bij schorsing van lopende diensten blijven de vaste kosten hiervoor onverminderd doorlopen, en worden deze kosten ook gefactureerd.
4.4. Indien duidelijk blijkt dat de klant de uitstaande facturen niet kan vereffenen (bijvoorbeeld wegens faillissement of staking van betaling), of te kennen geeft dit niet te willen doen, kan GDPRbegeleiding onmiddellijk en onherroepelijk deze overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling beëindigen, zonder opzegging of vergoeding. Dit doet eveneens geen afbreuk aan het recht om volledige betaling van alle uitstaande bedragen te eisen.
4.5. Bij zware en/of herhaaldelijke inbreuken op deze overeenkomst vanwege de klant of ingeval van een gerechtelijke tussenkomst, kan de overeenkomst geschorst of beëindigd worden, zoals vermeld in de voorgaande artikels.
4.6. Een schorsing kan enkel opgeheven worden indien er voldoende bewijslast bestaat van het nakomen van alle verplichtingen door de klant.
4.7. In alle gevallen van beëindiging, door GDPRbegeleiding of door de klant, blijven alle vergoedingen voor lopende diensten verschuldigd tot de effectieve dag van de beëindiging van de overeenkomst. Bij beëindiging behoudt GDPRbegeleiding het recht om de volledige betaling van alle uitstaande bedragen, vermeerderd met intrest te vorderen en een schadevergoeding te eisen voor eventuele schade die zij geleden heeft ten gevolge van daden of nalatigheid van de klant.
4.8. Alle eventuele administratieve kosten voor de beëindiging van deze overeenkomst, zowel door GDPRbegeleiding als door de klant, zijn steeds ten laste van de klant.
4.9. Bij beëindiging van deze overeenkomst kunnen alle gegevens die zich op een computer of server beheerd door GDPRbegeleiding bevinden, verwijderd worden. Verlies van deze gegevens kan onder geen enkel beding aanleiding geven tot gerechtelijke vorderingen vanwege de klant.
4.10. Zolang de elementen dat het onderdeel uitmaakt van de overeenkomst, niet volledig betaald zijn, blijven ze volledig eigendom van GDPRbegeleiding en dit ongeacht de consensus over de modaliteit van de verkoop. GDPRbegeleiding behoudt het recht ze terug te nemen op kosten van de klant , waar zij zich ook mogen bevinden. In dit geval is de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst ontbonden, onverminderd het recht op schadevergoeding in hoofde van GDPRbegeleiding.
4.11. Elke factuur die niet betaald is op haar vervaldag breng van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele verwijlsinterest mee van 12% .
Naast en boven deze conventionele verwijlsinterest, zal de klant tevens voor iedere, zelfs gedeeltelijk, onbetaalde factuur een schadevergoeding verschuldigd zijn van 10 % op het verschuldigd bedrag met een minimum van 250 euro, zelfs indien termijnen van respijt worden toegekend. Dit bedrag zal verschuldigd zijn boven alle gerechtskosten en kosten van uitvoering.
In geval van niet betaling op de vervaldag van een factuur worden alle niet –vervallen
facturen zonder ingebrekestelling en van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
Indien de factuur op vraag van de klant op naam van een derde wordt uitgeschreven, blijft de klant verantwoordelijk voor de betaling ervan.

5.Klachten en aansprakelijkheid

5.1. Alle mogelijke gevallen van overmacht, zijnde over het algemeen alle omstandigheden die de uitvoering van de bestelling verhinderen, verminderen of vertragen of die een overdreven verzwaring van de verplichtingen van GDPRbegeleiding zouden teweegbrengen, ont¬slaan GDPRbegeleiding in elk geval van haar aan¬spra¬ke¬lijk¬heid voor het niet, het laattijdig of het ge¬brekkig uit¬voeren van haar verbin¬tenis¬sen, zonder dat zij gehouden zal zijn tot enige schadevergoeding.
5.2. GDPRbegeleiding zal zich inspannen om haar prestaties zo snel mogelijk, technisch vlot en met zo weinig mogelijk hinder te laten verlopen. Gelet op de technische complexiteit en verscheidenheid van de computertechnologie zal GDPRbegeleiding echter niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eventuele onderbrekingen, vertragingen, storingen of gegevensverlies, en verleent ze geen expliciete, noch impliciete garantie op haar prestaties. Ook bij het wegvallen van de server kan GDPRbegeleiding niet aansprakelijk gesteld worden. GDPRbegeleiding zal van zodra dit euvel wordt opgemerkt al het nodige doen om de serverproblemen op te lossen en de website opnieuw online te plaatsen.
5.3.GDPRbegeleiding is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveringen van derden, waar GDPRbegeleiding weinig of geen invloed op kan uitoefenen. GDPRbegeleiding kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste informatie of diensten afkomstig van derden of voor nalatigheid, verzuim of wanprestatie van deze derden.
5.4. GDPRbegeleiding is niet aansprakelijk wegens schending van octrooien, licentie of andere rechten van derden door het gebruik van gegevens, welke haar door of vanwege de klant ter uitvoering van de opdracht zijn verstrekt.
5.5. Alle klachten met betrekking tot de geleverde prestaties, dienen ter kennis ge¬bracht te worden aan GDPRbegeleding bij aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen dertig dagen na voltooiing van de geleverde prestaties.
5.6. Indien de klant nalaat de levering aan te nemen, begint de termijn van 5 dagen te lopen op het ogenblik van de verzending van de factuur.
5.7. De eventuele gebreken aan een gedeelte van de levering geven de klant niet het recht het geheel van de levering te weigeren.
5.8. De aansprakelijkheid van GDPRbegeleiding wordt beperkt tot de terugbetaling van de prijs van het niet conforme deel van de prestatie, en kan geen aanleiding geven tot enige andere schadevergoeding.
5.9. De klant blijft ten aanzien van derden volledig verantwoordelijk voor de inhoud en de vorm van de geleverde prestaties, die door hem besteld wer¬den.
5.10. De klant vrijwaart GDPRbegeleiding voor alle aanspraken van derden.
5.11. Bij de betaling van een factuur, zelfs bij een deelbetaling, mag steeds geacht worden dat de werken betreffende de begeleiding in GDPR aanvaard en goedgekeurd werden door de medecontractant wat betreft prijs en kwaliteit, tenzij de medecontractant protest heeft aangetekend tegen de factuur binnen de hieronder vermelde termijn.
5.11. GDPRbegeleiding is niet aansprakelijk voor schade in de ruimste zin van het woord, tenzij deze schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van GPRbegeleiding.
5.12. Een klacht schort de verplichtingen van de klant niet op.
5.13. De schade die GDPRbegeleiding ondervindt in geval van annulatie of verbreking van de overeenkomst door de klant wordt bepaald op maximum 40 % van de waarde van het contract.
5.14 Indien de medecontractant nalaat de factuur op de vervaldag te betalen kan de
overeenkomst ontbonden worden nadat GDPRbegeleiding hiertoe zijn wil te kennen geeft bij aangetekend schrijven en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling. In dit geval heeft GDPRbegeleiding tevens het recht om een schadevergoeding te vorderen bovenop het openstaande factuurbedrag die wordt vastgelegd op maximum 40% van de waarde van het contract en om daarnaast meer schade aan te tonen.

6. Rechtskeuze en bevoegdheid

6.1 Op al onze contracten leveringen en werken, is enkel het Belgisch recht van toepassing.

Artikel 1 : aanvaarding en toepasselijk van de verkoopvoorwaarden
Alle leveringen van goederen en diensten van GDPRBEGELEIDING aan de Klant zijn onderworpen aan navolgende bedingen, voor zover hier niet uitdrukkelijk en schriftelijk van is afgeweken. Ondertekening van een offerte of het aangaan van een overeenkomst of bestelling (per brief, website, per e-mail en zelfs telefonisch) bij GDPRBEGELEIDING heeft als gevolg dat de Klant erkent kennis te hebben genomen en betekent noodzakelijkerwijze de aanvaarding van deze verkoopsvoorwaarden. Indien er geen offerte opgesteld wordt, impliceert de in ontvangstname van de goederen en diensten dat de Klant zich akkoord verklaart met deze verkoopsvoorwaarden. Deze verkoopvoorwaarden primeren steeds op eventuele algemene voorwaarden van de Klant.

Artikel 2 : offertes – levering – eigendomsvoorbehoud
2.1. Een offerte op welke wijze dan ook door of namens GDPRBEGELEIDING gedaan, is vrijblijvend. Een offerte is slechts 30 dagen geldig, tenzij uitdrukkelijk een andere termijn werd voorzien. Ook aanbiedingen, prijzen en andere elementen vermeld in folders of publicaties, zijn vrijblijvend. Alle taksen, heffingen van welke aard en de B.T.W. zijn ten laste van de Klant.

2.2. Behoudens uitdrukkelijke andersluidende overeenkomst, hebben de leverings- & uitvoeringsstermijnen een indicatief karakter en verbinden GDPRBEGELEIDING niet. De Klant kan geen schadevergoeding vorderen wanneer de levering/uitvoering binnen een redelijke termijn plaatsvindt.

2.3 Alle verkochte en alle geleverde goederen aan de Klant blijven eigendom van GDPRBEGELEIDING, totdat de verschuldigde facturen voor alle door GDPRBEGELEIDING geleverde goederen en/of diensten integraal betaald zijn door de Klant, terwijl de koper vanaf de levering ervan alle risico’s en aansprakelijkheid voor deze goederen draagt. Terugname van de geleverde goederen heeft niet voor gevolg dat de overeenkomst wordt ontbonden.

2.4 De door GDPRBEGELEIDING geleverde goederen, mogen niet worden doorverkocht. De Klant is niet bevoegd de zaken te verpanden, te bezwaren of er enig ander recht op te vestigen.

2.5 Indien de Klant haar verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat zij deze niet zal nakomen, is GDPRBEGELEIDING gerechtigd afgeleverde zaken, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, bij Klant of derden die de zaak voor de wederpartij houden op te halen. De Klant  verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen.

2.6 Zolang de afgeleverde zaken ingevolge het eigendomsvoorbehoud eigendom van GDPRBEGELEIDING zijn gebleven, is GDPRBEGELEIDING te allen tijde gerechtigd zich van de toestand van die zaken te overtuigen. De Klant machtigt GDPRBEGELEIDING onherroepelijk de zaken ter plaatse te inspecteren.

Artikel 3 : aansprakelijkheid – klachten
3.1 Indien er een waarborg of garantie wordt verleend op verkochte goederen, wordt deze uitdrukkelijk op de factuur vermeld. Bij gebreke aan dergelijke uitdrukkelijke vermelding is er geen waarborg of garantie verleend.

3.2 GDPRBEGELEIDING is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van gebreken in de geleverde goederen aangezien zij niet de fabrikant is van de geleverde goederen. In geval van schade zal GDPRBEGELEIDING op schriftelijk verzoek van de wederpartij de identiteit van de producent of importeur bekend maken.

3.3 GDPRBEGELEIDING is niet aansprakelijk voor welke vorm van schade ook voortvloeiende uit het gebruik van de geleverde goederen of geleverde diensten. GDPRBEGELEIDING staat er niet voor in dat de zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor de Klant deze wil bestemmen, ook niet indien dit doel door de Klant aan GDPRBEGELEIDING is bekend gemaakt.

3.4 De Klant dient geconstateerde gebreken aan geleverde zaken of uitgevoerde diensten binnen 24 uur na aflevering schriftelijk (per brief, e-mail) aan GDPRBEGELEIDING te melden.  Bij overschrijding van deze termijn vervalt het recht op te klagen.  Ook indien de wederpartij tijdig een klacht indient blijft zijn verplichting om te betalen en gedane bestellingen af te nemen, bestaan totdat GDPRBEGELEIDING in andere zin heeft beslist. De Klant dient de geleverde zaken onmiddellijk bij ontvangst te onderzoeken.  Hierbij dient de Klant na te gaan of de geleverde zaken wat kwaliteit en kwantiteit betreft overeenstemmen met het overeengekomen.

Artikel 4 : inschrijvingen – prijs – betalingstermijn
4.1 De koopprijs bestaat uit overeengekomen prijs voor o.a. het inschrijvingsgeld, grondstoffen, handboeken, materialen, bedrijfstraining, de kosten van vervoer en aflevering e.a.

4.2 Inschrijvingen voor het open opleidingsaanbod worden aanvaard in volgorde van ontvangen betalingen van de prijs per opleiding. Na goedkeuring van de inschrijving door onze administratie ontvangt de Klant een betalingsverzoek (per email). Vervolgens dient de Klant binnen de twee weken de koopprijs te betalen aan GDPRBEGELEIDING. Indien GDPRBEGELEIDING de betaling niet ontvangt binnen die termijn, dan vervalt de gereserveerde plaats in de opleiding, maar blijft het inschrijvingsgeld verschuldigd (zie artikel 6). Er worden geen deelbetalingen aanvaard. Indien de inschrijving gebeurt in minder dan twee weken voor de start van de opleiding, dan dient de kooprijs betaald te worden uiterlijk bij de start van de opleiding (d.i. het aanvangsuur van de eerste sessie van de opleiding). Ook voor betalingen met opleidingscheques dient deze termijn te worden nageleefd. Enkel in de periode van 1 mei tot 10 juli wordt er een betalingstermijn van 4 weken toegestaan voor opleidingen die pas in het volgend cursusjaar starten.

4.3 Inschrijvingen worden niet aanvaard indien de deelnemer nog een openstaande schuld heeft bij GDPRBEGELEIDING. De inschrijving zal pas worden aanvaard van zodra de volledige schuld is betaald.

4.4 Indien een gedeelte van of de volledige koopprijs wordt betaald door de werkgever of zelfstandig ondernemer kan de betaling niet gecombineerd worden met opleidingscheques van de werknemer.

4.5 De betaling van een bedrijfstraining dient te gebeuren uiterlijk op de vervaldatum vermeld op de factuur.

4.6 De Klant die in gebreke blijft tijdig de prijs te betalen, dient behalve de hoofdsom, tevens de verwijlintresten à rato van 12% per jaar en een schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag te betalen, met een minimum van 125,00 EURO. Deze intresten en de schadevergoeding zijn verschuldigd van rechtswege en zonder ingebrekestelling. In de gevallen waarin de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties van toepassing is en zou primeren op deze voorwaarden, worden de in deze wet vermelde percentages en intresten toegepast.

4.7 De toegang tot de open – of bedrijfsopleiding kan geweigerd worden, wanneer aan de voorwaarden van artikel 4 niet wordt voldaan.

4.8 Protest tegen de opgestelde facturen/betalingsverzoeken wordt alleen aanvaard indien dit binnen de acht dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven is geschied. De datum en het factuurnummer dienen vermeld te worden in het aangetekend schrijven, zoniet wordt dit schrijven als niet-bestaande beschouwd.

4.9 GDPRBEGELEIDING behoudt zich het recht voor om niet over te gaan tot levering van de goederen en/of diensten zolang niet alle voorafgaande & reeds vervallen facturen volledig zijn betaald, zonder dat hiervoor enige schadevergoeding verschuldigd zal zijn.

4.10 De verstrekte gegevens zijn juist en volledig en kunnen op verzoek met bewijsstukken gestaafd worden. Ondergetekende verklaart aan de wettelijke voorwaarden te voldoen. Inschrijvingen zijn onder voorbehoud van goedkeuring door de toelatingscommissie van GDPRBEGELEIDING. De cursistengids, met daarin opgenomen het examenreglement. De Klant heeft zelf de verantwoordelijkheid om de cursistengids en het examenreglement te raadplegen.

Artikel 5 : opschorting en beëindiging van de overeenkomst
5.1 De vorderingen van GDPRBEGELEIDING op de Klant zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

  • indien na het sluiten van de overeenkomst aan GDPRBEGELEIDING omstandigheden ter kennis komen die GDPRBEGELEIDING goede grond geven te vrezen dat de Klant niet aan haar verplichtingen zal voldoen;
  • indien GDPRBEGELEIDING de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is;
  • in geval van liquidatie, collectieve schuldbemiddeling of faling van de Klant;
  • indien openstaande facturen of verschuldigde vergoedingen door de wederpartij onbetaald blijven op de vervaldatum. In dat geval is GDPRBEGELEIDING gerechtigd, op voorwaarde dat zij dit aangetekend meldt, alle verdere leveringen van goederen of uitvoering van diensten op te schorten tot volledige betaling van de koopprijs.  De Klant heeft geen recht op vergoeding van eventuele schade die zij ten gevolge van deze opschorting zou lijden.

In deze gevallen kan GDPRBEGELEIDING naar keuze de verdere uitvoering van de overeenkomst opschorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst overgaan, onverminderd het recht van GDPRBEGELEIDING schadevergoeding te vorderen.

5.2 GDPRBEGELEIDING behoudt zich het recht voor om de overeenkomst te ontbinden in geval van samenloop, faillissement alsook in geval van beroep op de Wet Continuïteit onderneming, staat van vereffening en kennelijk onvermogen.

5.3 In een wederkerige handelsrelatie, is GDPRBEGELEIDING gerechtigd om te allen tijde tegoeden die zij heeft van de Klant te compenseren met schulden aan de Klant, zelfs na samenloop.

Artikel 6 : annulering
6.1 GDPRBEGELEIDING behoudt zich het recht voor, zonder enige vorm van annuleringvergoeding, om bij onvoldoende inschrijvingen of omwille van organisatorische redenen (bv. door ziekte van de docent of onbeschikbaarheid van een zaal door overmacht) de opleiding of een deel ervan te annuleren of te verplaatsen naar een latere datum. De deelnemers worden hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht, hetzij via mail, hetzij telefonisch. In geval van afgelasting wordt het volledige bedrag, zo dit reeds vereffend was, integraal teruggestort.

6.2 Voor kortlopende opleidingen (minder dan 15 sessies) dient de annulering door de Klant schriftelijk te gebeuren (per brief of e-mail) en is slechts mogelijk vóór de aanvang van de opleiding. Annuleringen tijdens de opleiding worden voor geen enkele opleiding terugbetaald.  Indien de Klant verzaakt tijdig te annuleren, is de volledige koopprijs verschuldigd, desgevallend te verhogen met intresten en schadevergoeding.

6.3 Voor langlopende opleidingen (15 sessies en meer) dient de annulering door de Klant schriftelijk te gebeuren (per brief of e-mail) en is slechts mogelijk tot en met de vierde lesdag.  In dit geval wordt een gedeelte van het inschrijvingsgeld aangerekend. Annuleringen voor de start van de opleiding of tijdens de eerste lesdag worden integraal terugbetaald.  Vanaf de tweede lesdag geschiedt terugbetaling onder aftrek van € 15, de derde lesdag onder aftrek van € 30, en de vierde lesdag onder aftrek van € 60. Na de vierde lesdag wordt er niet meer terugbetaald.

6.4 Voor het annuleren van bedrijfstrainingen door de Klant gelden de volgende voorwaarden:

  • annulering gebeurt steeds schriftelijk;
  • annulering kan kosteloos in geval van ernstige ziekte, ongeval of overlijden van één van de deelnemers. De Klant meldt dit aan GDPRBEGELEIDING onmiddellijk schriftelijk voor de start van de opleiding via mail en stuurt de nodige attesten op per post. Het volledige bedrag wordt, zo dit reeds was vereffend, terug gestort.

Annulering van bedrijfstrainingen om welke andere reden dan ook heeft de volgende regeling tot gevolg:

*Bij annulering tot 5 werkdagen voor de start van de opleiding blijft 25% van het totale bedrag verschuldigd.

*Bij annulering minder dan 5 werkdagen voor de start van de opleiding blijft het volledige bedrag verschuldigd.

*Indien de werknemer verhinderd is de opleiding te volgen kan hij zich, in plaats van te annuleren, wel laten vervangen door een collega. Dit dient gemeld te worden via e-mail vóór de start van de opleiding.

6.5 Handboeken of aangekochte materialen worden door GDPRBEGELEIDING nooit teruggenomen en nooit terugbetaald.

6.6 De Klant die bij GDPRBEGELEIDING diensten heeft besteld, zoals o.m. onthaal, organisatie of catering, al dan niet gecombineerd met de ter beschikkingstelling van lokalen, infrastructuur of materialen van GDPRBEGELEIDING, kan de overeenkomst annuleren door middel van een aangetekende brief, door GDPRBEGELEIDING te ontvangen ten laatste één week vooraleer de diensten een aanvang nemen. De Klant dient dan alle onkosten, o.m. voor organisatie en catering, die GDPRBEGELEIDING ten gevolge van deze annulering heeft gemaakt, te vergoeden. De Klant die aangetekend annuleert binnen een kortere termijn dan voormeld dient aan GDPRBEGELEIDING, boven de hiervoor vermelde kosten, een schadevergoeding ten betalen gelijk aan 30% van de totale prijs, onverminderd het recht van GDPRBEGELEIDING om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij bewijst dat haar schade groter is.

Artikel 7 : overmacht
7.1 Ingeval van o.a. overmacht, staking, lock-out, faillissement, overheidsingrijpen,  transportbelemmeringen, algemeen gebrek aan het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde grondstoffen, zaken of diensten, niet voorziene stagnatie bij leveranciers of derden waarvan GDPRBEGELEIDING afhankelijk is, waardoor GDPRBEGELEIDING niet in de mogelijkheid verkeert de overeenkomst uit te voeren, behoudt GDPRBEGELEIDING zich het recht voor om de overeenkomst te beëindigen of om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of in te korten, zonder dat hiervoor door de Klant enige schadevergoeding vanwege GDPRBEGELEIDING kan gevorderd worden.

7.2 Wanneer GDPRBEGELEIDING bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk haar verplichtingen heeft voldaan, dan is zij gerechtigd dit gedeelte afzonderlijk te factureren en is de Klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 8 : privacy
8.1 Alle gegevens van de Klant zijn onderworpen aan de GDPR-wetgeving. GDPRBEGELEIDING zal derhalve geen persoonlijke gegevens overmaken aan derden voor commerciële of andere doeleinden die geen betrekking hebben op de opleiding. GDPRBEGELEIDING heeft het recht de persoonsgegevens van de Klant in functie van de opleiding te beheren via het cliëntvolgsysteem (CVS). Alle bepalingen en details over hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens kan je nalezen in onze Privacypolicy

8.2 De gegevens van de Klant kunnen en mogen aangewend worden voor marketing- en prospectieactiviteiten van GDPRBEGELEIDING. GDPRBEGELEIDING neemt alle redelijke maatregelen om de vertrouwelijkheid van de door de Klant meegedeelde gegevens te waarborgen. De Klant erkent en aanvaardt dat de schade die de Klant zou lijden door onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens door derden die daartoe geen toestemming hebben verkregen, nooit op GDPRBEGELEIDING kan worden verhaald.

8.3 Ondergetekende cursist geeft uitdrukkelijk toestemming aan GDPRBEGELEIDING, om zijn/haar persoonsgegevens te verwerken met als doel tewerkstellingsmogelijkheden te bevorderen en subsidiedossiers te beheren.

Artikel 9 : diverse bepalingen
9.1 De Klant dient GDPRBEGELEIDING onverwijld elke adreswijziging ter kennis te brengen. Zo niet, zal alle briefwisseling geacht worden te zijn ontvangen zo zij gericht werd aan het in de bestelbon of offerte vermelde adres van de Klant.

9.2 Zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming kan de Klant zijn rechten en verbintenissen jegens GDPRBEGELEIDING niet overdragen aan derden.

9.3. Alle documenten, folders, offertes etc. die door GDPRBEGELEIDING aan de Klant worden verstrekt, blijven eigendom van GDPRBEGELEIDING. De Klant is niet gerechtigd om deze aan te wenden voor een andere doel dan waarvoor GDPRBEGELEIDING deze ter beschikking heeft gesteld. Deze documenten mogen niet door de Klant aan derden worden overgemaakt en dienen op eerst verzoek terug aan GDPRBEGELEIDING te worden bezorgd. In geval van ongeoorloofd gebruik is de Klant gehouden om hiervoor aan GDPRBEGELEIDING alle geleden schade te vergoeden.

9.4. Indien bepaalde bepalingen van deze overeenkomst nietig zouden verklaard worden, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht en geldig tussen partijen. Partijen verbinden er zich toe om voor de nietige bepaling(en) een alternatief op te stellen dat beantwoordt aan de geest van de nietige bepaling(en).

 

Artikel 10 : toepasselijk recht – bevoegde rechtbanken – plaats van uitvoering
Voor alle geschillen waarbij GDPRBEGELEIDING betrokken is, zijn enkel de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van GDPRBEGELEIDING bevoegd. Deze rechtbanken passen uitsluitend het Belgisch recht toe. Alle verbintenissen m.b.t. de huidige overeenkomst, zowel de levering als de betaling worden steeds geacht integraal uitgevoerd te worden op de maatschappelijke zetel van GDPRBEGELEIDING.